เอกสารเผยแพร่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

31. แบบรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Read More »

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. คู่มือร้องเรียน-อบต.ประชา40. คู่มือร้องเรียน-อ …

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

31. แบบรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Read More »

รายงานการประชุมสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 …

Read More »