Home / สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา  มีจำนวนหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน ( หลัง )
1 ประชาพัฒนา 135
2 ประแหย่ง 96
3 โคกสะอาด 105
4 หนองอิหมัน 114
5 หนองเหล่า 104
6 หนองสระ 115
7 ประชาอาสา 137
8 หนองข่า 141
9 น้ำเกลี้ยง 123
10 ประชาสามัคคี 70
11 เหล่าราษฎร์พัฒนา 79
รวม 1,219

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จากสำนักทะเบียนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,487 คน แยกเป็นชาย  2,181 คน หญิง  2,306  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 150 คน / ตารางกิโลเมตร โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แยกจำนวนประชากรตามหมู่บ้านออกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่บ้าน ข้อมูลประชากร (คน) รวม
ชาย หญิง
ประชาพัฒนา 242 234 476
ประแหย่ง 145 149 294
โคกสะอาด 193 207 400
หนองอิหมัน 227 231 458
หนองเหล่า 177 197 374
หนองสระ 181 185 366
ประชาอาสา 251 270 521
หนองข่า 240 264 504
น้ำเกลี้ยง 253 261 514
ประชาสามัคคี 132 140 272
เหล่าราษฎร์พัฒนา 140 168 308
รวม 2,181 2,306 4,487

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จากสำนักทะเบียนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สภาพทางเศรษฐกิจ

  •  อาชีพ

ประชากรตำบลประชาพัฒนาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่การทำนา ทำสวนและ    เลี้ยงสัตว์  สภาพเศรษฐกิจของตำบลประชาพัฒนา  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ เฉลี่ยรายได้ 20,000 / คน / ปี ยังตกเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะทำนา  โดยเนื้อที่ทั้งหมด 18,750  ไร่ เป็นพื้นที่ทำนาถึง  14,517  ไร่ ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและที่สาธารณประโยชน์  ส่วนราษฎรที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น  รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ มีเป็นส่วนน้อย พืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าวนาปี และ การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ คือ โค กระบือ สุกร เป็ด และ ไก่

  • หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนแห่ง
โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน
โรงพิมพ์
โรงสีข้าวขนาดเล็ก(ในครัวเรือน) 10
โรงสีข้าวขนาดกลาง 10
ร้านค้า 50
ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 6
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

สภาพทางสังคม

  • ด้านการศึกษา

                    มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  3  แห่งและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  1 แห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (เขตการศึกษา 2 จังหวัดมหาสารคาม)

ศูนย์การศึกษา

 หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อ่าน นสพ.ประจำหมู่บ้าน ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงเรียนการเกษตร
หมู่ที่ 1  ประชาพัฒนา 1
หมู่ที่ 2   ประแหย่ง 1 1 1 1
หมู่ที่ 3  โคกสะอาด 1
หมู่ที่ 4   หนองอิหมัน 1
หมู่ที่ 5   หนองเหล่า 1 1
หมู่ที่ 6   หนองสระ 1
หมู่ที่ 7   ประชาอาสา 1
หมู่ที่ 8   หนองข่า 1 1
หมู่ที่ 9   น้ำเกลี้ยง 1
หมู่ที่ 10  ประชาสามัคคี 1
หมู่ที่  11  เหล่าราษฎร์พัฒนา 1
รวม 3 11 1 1

 

  • สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ ที่ตั้ง จำนวนพระสงฆ์ /สามเณร หมายเหตุ (เจ้าอาวาส)
วัดจำปาศรี บ้านประแหย่ง หมู่ที่ 2 1 รักษาการโดย พระครูปทุม  ปัญญาภรณ์
วัดศรีวิลัย บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 3 2 พระประไพ  อาสะโก
วัดศรีวิชัย บ้านหนองอิหมัน  หมู่ที่ 4 2 พระอธิการสำลี   ภุสโช
วัดสระบัว บ้านหนองเหล่า  หมู่ที่ 5 1 พระครูปทุม  ปัญญาภรณ์
วัดบ้านหนองสระ บ้านหนองสระ  หมู่ที่ 6 1 พระอธิการสมานศักดิ์ ทันตจิตโต
วัดพรมมาพัฒนาราม บ้านประชาอาสา  หมู่ที่ 7 1 พระอธิการคณาศักดิ์  ธนปัญโญ
วัดโนนทัน บ้านหนองข่า  หมู่ที่ 8 2 พระอธิการวันชัย สุขวิหาโร
วัดอรัญญา บ้านน้ำเกลี้ยง  หมู่ที่ 9 2 พระอธิการไพ ปิยธัมโม
ที่พักสงฆ์ประชาสามัคคี บ้านประชาสามัคคี  หมู่ที่ 10 1 พระเกษมขันติธโร

         ด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประชาพัฒนา    1   แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 10  ตำบล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

–  มีป้อมยามตำรวจประจำตำบล 1 แห่ง ( ตู้ยามปทุม 6 )

–  มีป้อมยามประจำหมู่บ้าน         จำนวน 11  แห่งประชาพัฒนา  และมีศูนย์ สสมช.  11  แห่ง

บริการพื้นฐาน

  • การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมของตำบล มีถนนลาดยางถึงอำเภอวาปีปทุม จำนวน 3 เส้นทางระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร จัดสร้างโดยกรมโยธาธิการ สำหรับถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน มีถนนเชื่อมระหว่างตำบล – หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ซึ่งสภาพผิวถนนส่วนใหญ่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ที่เกิดจากการถูกน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากอีกทั้งมีผิวจราจรแคบ ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมา ตลอดจนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเข้าไปในพื้นที่การเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป

การคมนาคมในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

เส้นทางคมนาคม

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก
หมู่ที่ 1  ประชาพัฒนา 7 3
หมู่ที่ 2   ประแหย่ง 10 4
หมู่ที่ 3  โคกสะอาด 7 6
หมู่ที่ 4   หนองอิหมัน 6
หมู่ที่ 5   หนองเหล่า 4 3
หมู่ที่ 6   หนองสระ 6 2
หมู่ที่ 7   ประชาอาสา 7
หมู่ที่ 8   หนองข่า 13
หมู่ที่ 9   น้ำเกลี้ยง 6 1
หมู่ที่ 10  ประชาสามัคคี 6 1
หมู่ที่  11  เหล่าราษฎร์พัฒนา 7
รวม 79 ๔๓ 1๖
  • การโทรคมนาคม  แบ่งเป็นหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้แก่
 การโทรคมนาคม

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน

หอกระจายข่าว โทรศัพท์สาธารณะ ชุมสาย

โทรศัพท์

ที่ทำการ

ไปรษณีย์

จำนวน ใช้ได้ ชำรุด จำนวน ใช้ได้ ชำรุด
หมู่ที่ 1  ประชาพัฒนา 1 1
หมู่ที่ 2   ประแหย่ง 1 1
หมู่ที่ 3  โคกสะอาด 1 1
หมู่ที่ 4   หนองอิหมัน 1 1
หมู่ที่ 5   หนองเหล่า 1 1
หมู่ที่ 6   หนองสระ 1 1
หมู่ที่ 7   ประชาอาสา 1 1
หมู่ที่ 8   หนองข่า 1 1
หมู่ที่ 9   น้ำเกลี้ยง 1 1
หมู่ที่ 10  ประชาสามัคคี 1 1
หมู่ที่  11  เหล่าราษฎร์พัฒนา 1 1
รวม 11 11

 

    ไฟฟ้า  ตำบลมีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 11 หมู่บ้าน ทุกครัวเรือนจำนวน 1,219  ครัวเรือน

    ประปา  ตำบลประชาพัฒนา   มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน แบ่งเป็นประเภท ดังนี้

 

ประเภท หมู่ที่ใช้
น้ำผิวดิน
น้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1,2, 3 , 4 ,5, 6 , 7 , 8 ,9 ,10 , 11

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา  มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ดังนี้

ชื่อแหล่งน้ำ ที่ตั้ง การใช้ประโยชน์
อ่างเก็บน้ำหนองไฮ ม. 2 ใช้เพื่อการเกษตรและประมง
หนองประแหย่ง ม. 2 ใช้เพื่อการเกษตรและประมง
หนองอิหมัน ม. 4 ใช้เพื่อการเกษตรและประมง
หนองคูยาง ม. 6 ใช้เพื่อการเกษตรและประมง
หนองน้ำเกลี้ยง ม. 9 ใช้เพื่อการเกษตรและประมง
หนองเหล่า ม.  11 ใช้เพื่อการเกษตรและประมง
  • ข้อมูลอื่น ๆ

– ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

– องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา มีแหล่งน้ำที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ใช้ในภาคการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารเพื่อบริโภคของประชาชนมีดังนี้

ชื่อแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ตั้ง การใช้ประโยชน์
ห้วยแล้ง ม. 1 , ม. 2 , ม. 3 , ม. 5 เพื่อการเกษตรและการประมง

– ป่าไม้ชุมชน

ชื่อ ที่ตั้ง เนื้อที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โนนลังกา ม. 2  บ้านประแหย่ง 3  ไร่  2  งาน กระทรวงมหาดไทย
ป่าช้า ม. 4  บ้านหนองอิหมัน 19  ไร่ 1 งาน กระทรวงมหาดไทย
หนองเม็ก ม. 4   บ้านหนองอิหมัน 26 ไร่ กระทรวงมหาดไทย
ดอนเจ้าบ้าน ม. 5  บ้านหนองเหล่า 2  ไร่  1  งาน กระทรวงมหาดไทย
ป่าช้า ม. 7  บ้านประชาอาสา 6  ไร่ กระทรวงมหาดไทย
ดอนปู่ตา ม. 9  บ้านน้ำเกลี้ยง 5  ไร่ กระทรวงมหาดไทย
ดอนปู่ตา ม. 11  บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา 36  ไร่ กระทรวงมหาดไทย