Home / วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

ประชาร่วมใจ ใฝ่ในการเรียนรู้ เฟื่องฟูวัฒนธรรม แนะนำแหล่งท่องเที่ยว เกษตรปลอดสารพิษ มุ่งสู่วิสาหกิจชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง

 

พันธกิจ
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน
 2. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
 4. ดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ  คนชรา  เป็นต้น
 6. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม  และปลอดภัย
 7. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้องการของประชาชน
 8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 9. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
 10. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน
 11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 1. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
 2. ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
 3. การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค
 4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
 5. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม