Home / ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

  1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน เส้นทางคมนาคมได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ใช้การได้เป็นปกติ
  2. มีการพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งผลผลิต
  3. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ เป็นได้อย่างต่อเนื่องทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา

  1.   งานก่อสร้าง บุกเบิกและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
  2. งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ตัวชี้วัด

  1. จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา
  2. ความครอบคลุมด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื้นที่