Home / ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

เป้าหมาย
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ
 2. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
 3. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
 4. สร้างความมั่นคง ปลอดภัย  สันติสุข  และสมานฉันของทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนา
 1. การพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลกร
 2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ
 4. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ตัวชี้วัด
 1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 2. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
 3. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
 4. ประชาชนในท้องถิ่นมีการเอื้อเฟื้อต่อกัน
 5. จำนวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ดี