Home / ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย
 1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร
 2. ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 3. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนวทางการพัฒนา

1.พัฒนาส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลประชาพัฒนา

 1. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
 1. ส่งเสริมการสร้างผลผลิตจากภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ท้องตลาด
 2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ตัวชี้วัด
 1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 2. ผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรได้การยอมรับจากผู้บริโภคตามท้องตลาด
 3. มีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง
 4. ผลผลิตทางการเกษตรมีเพิ่มขึ้นและได้ราคาดี
 5. ที่ทำการเกษตรได้รับน้ำจากระบบคลองส่งน้ำเพิ่มขึ้น