Home / ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาตำบลน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาตำบลน่าอยู่

เป้าหมาย
  1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
  2. พัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมตำบลและหมู่บ้านให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
  3. พัฒนาสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วม
แนวทางการพัฒนา
  1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
  2. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย แบบมีส่วนร่วม
  3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
ตัวชี้วัด
  1. ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน