Home / ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

เป้าหมาย
 1. 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุขปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
 2. 2. ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
 3. 3.  ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้    เป็นคนดี    มีคุณภาพ   มีศักยภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  สู่สังคมฐานความรู้
 4. 4. ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทำให้ชุมชน  สังคม  มีความสมานฉันท์และสันติสุข
 5. 5. ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
 1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วง

วัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต

 1. ส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 2. การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
 3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรกหฟก
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
 5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
 1. จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการพัฒนาที่ดีเพิ่มขึ้น
 2. จำนวนเด็กและเยาวชนในตำบลมีศักยภาพที่ดี
 3. จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
 4. การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง