Home / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง และอาณาเขต

ตำบล ประชาพัฒนาเดิมเป็นเขตพื้นที่การปกครองของตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   ต่อมาประชากรเพิ่มมากขึ้น การปกครองทำได้ไม่ทั่วถึง ประกอบกับมีเขตพื้นที่กว้าง การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมไม่สะดวก  จึงได้แยกเขตการปกครองเป็นตำบลใหม่ คือ ตำบลประชาพัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2530

องค์การ บริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ทำการองค์การส่วนตำบลประชาพัฒนาตั้งอยู่ เลขที่  88  หมู่ที่ 2 บ้านประแหย่ง  อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะห่างจากอำเภอเมืองมหาสารคาม   47   กิโลเมตร   อยู่ห่างจากตัวอำเภอวาปีปทุมทางทิศตะวันออกประมาณ  7  กิโลเมตร  พื้นที่เป็นราบสูง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   มีพื้นที่ 30  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร่

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ลักษณะ ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา   ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกติดกับเขตอำเภอจตุรพักตร พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีลำห้วยแล้งกั้นเป็นแนวทาง และมีพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาได้มีการปลูกฝังจิตสำนึกให้คนใน ชุมชนมีความรักป่า  รักธรรมชาติ  และร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ  ในพื้นที่ส่วนกลางของตำบลมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางชื่ออ่างเก็บน้ำหนองไฮ มีพื้นที่ 1,000 ไร่ มีน้ำมาสามารถบรรจุน้ำได้ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่ประชาชนใช้ ในการดำรงชีพ  สภาพดินในพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนปนทราย  ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย จึงเป็นปัญหาต่อการเพาะปลูก  ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวได้ผลผลิตต่ำ

ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงประมาณ 39-42 องศาเซลเซียสฤดูหนาวมีอุณหภูมิประมาณ 5-20 องศาเซลเซียส