Home / Main Slide / ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะพ้นจากตำแหน่งทันที
วันที่ 11 – 15 ต.ค. 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 22 ต.ค.2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 2 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
วันที่ 7 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร
วันที่ 12 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
วันที่17 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ
วันที่ 21 – 27 พ.ย.2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง)
วันที่ 28 พ.ย. 2564 เป็นวันเลือกตั้ง
วันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง)อ่านต่อรายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=11588

Check Also

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

รายละเอียดเอกสา …