Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2564

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2564

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2564

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
ประกาศ ภ.ด.ส.3 2564

 

Check Also

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

รายละเอียดเอกสา …