Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2564

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2564

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2564

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
ประกาศ ภ.ด.ส.3 2564

 

Check Also

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิ๊กเพิ้ออ่านร …