Home / Main Slide / ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

รายละเอียดเอกสารแนบ ประกาศฯ ผ.ถ.1/1

Check Also

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

รายละเอียดเอกสา …