Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม

แผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ ออกสำรวจภาคสนาม ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำรวจภาษี

Check Also

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิ๊กเพิ้ออ่านร …