Home / ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

  • งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    • รายละเอีดคำแถลง *
    • รายละเอียดประมาณการรายรับ **
    • รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ***
    • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย B_RegulationExpense
  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560