Home / Main Slide / การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

64871851_2786254014778249_2193968568670879744_n 64974865_418874685508649_7409705955908124672_n

เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2562  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )

Check Also

IMG_1916

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560