Home / การชำระภาษี

การชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กำหนดระยะเวลาที่ชำระภาษี เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาล ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอาศัยอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์ (แบบ ภ.ร.ด. 2) ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง พร้อมกรอกรายละเอียด และยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีเมื่อได้รับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด. 8) จากเทศบาลแล้วชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่
กำหนดระยะเวลาที่ชำระภาษี เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ โดยให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางกระดี่ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท. 5) ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคากลางที่ดิน และชำระภาษีในเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปีกรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ภาษีป้าย
กำหนดระยะเวลาที่ต้องชำระภาษี เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี
ป้ายที่ต้องชำระภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น